Utbildning Växjö 20-21 april

16 februari 2016

I samband med mässan Funka för livet i Växjö 20-21 april arrangeras utbildningar riktade mot arbetsterapeuter, sjukgymnaster, assistenter, politiker, sjukvårds- & omvårdnadspersonal och beslutsfattare med flera. (Utskriftsvänlig version, klicka här.) Nedan presenteras utbildningarna.

Utbildningarna är avgiftsbelagda, 300 kr/deltagare, välj fritt mellan föreläsningarna. Förutom utbildningspassen ingår även en fika och en lunch samt entré till mässan Funka för livet där ett 100-tal utställare visar upp produkter och tjänster från branschen. Anmälan sker via denna anmälningssida, först till kvarn, begränsat antal platser.

Aktuell funktionshinderpolitik – Ola Balke, Myndigheten för Delaktighet
Onsdag 20 april 10.45-12.00

Vad är funktionshinderspolitik och hur har den utvecklats fram till idag? Få en övergripande bild av funktionshinderspolitiken utveckling, hur den ser ut idag med möjligheter och utmaningar för det framtida arbetet.
Ola Balke är utredare på Myndigheten för delaktighet. Han har gedigen kunskap i internationella frågor och stor erfarenhet av funktionshindersfrågor.

Mänskliga rättigheter – Maria Johansson, Lika Unika
Onsdag 20 april 13.30-14.15

Om Lika Unika
Lika Unika är en federation som arbetar för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vår vision handlar om att alla människor ska ses som de resurser de är. Vårt verktyg för det är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som vi vill se förverkligad i Sverige. Lika Unika arbetar med påverkans- och opinionsarbete på nationell nivå och har sex medlemsförbund: Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB), Hörselskadades Riksförbund (HRF), Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU), Neuroförbundet, Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) och Synskadades Riksförbund (SRF).

Om Maria Johansson
Maria Johansson är sedan maj 2015 ordförande för Lika Unika. Hon har en gedigen bakgrund inom funktionshinderrörelsen. Tidigare har hon bland annat varit ombudsman på DHR under fem år, med tillgänglighet, diskriminering och jämställdhet som områden. Därefter fick Maria Johansson förtroendet att som förbundsordförande leda DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder på heltid.

Maria Johansson är boende på Kungsholmen i Stockholm. Hon är vid sidan av sitt uppdrag för Lika Unika också ordförande för FQ, Forum kvinnor och funktionshinder. Maria Johansson verkar också som föreläsare och moderator i frågor som berör mänskliga rättigheter och funktionshinderperspektivet på olika sätt.

Kommunalt mobilitetsstöd – Lars-Åke Johansson, Bilinredarna i Växjö
Onsdag 20 april 16.00-16.45

Föreläsningen tar upp följande stolpar;

 • Bakgrund till mobilitetsstödet som riksdagen beslutat.
 • Redovisning av försöksverksamheten i 15 kommuner.
 • Vad kan kommunen vinna på att ge mobilitetsstöd?
 • Grundkriterier och utredningsunderlag, vilka kriterier bör kommunen väga in?
 • Beräkningsunderlag – vad skall det innehålla.
 • Exempel på anpassningar som kan vara lämpliga.

Lars-Åke Johansson har jobbat med bilanpassning och bilanpassningsfrågor i 30 år. De senaste 15 åren driver han Bilinredarana i Växjö som arbetar med bilanpassning.
Lars-Åke har även varit med och utformat Branschföreningen Svensk Fordonsanpassning – BSF.

Bemötande – Susanne Jessen
Torsdag 21 april 08.30-09.30

Föreläsningen tar upp följande områden:

 • Att individens perspektiv alltid måste vara utgångsläget.
 • Vad är livskvalité och vem avgör?
 • Hur det egna bemötandet får konsekvenser för personen med funktionsnedsättning.
 • Vikten av att byta utsiktstorn.
 • Vems behov styr?
 • Etiska dilemman som vi möter i det vardagliga arbetet.

Föredragshållare är Susanne Jessen, pedagogisk handledare och utbildare och har sedan slutet av 70-talet arbetat i olika verksamheter för personer med olika funktionsnedsättningar. Hon har tidigare arbetat i Kalmar kommun som pedagogisk assistent, enhetschef och pedagogisk handledare. Sedan 1998 har Susanne arbetat för Utbildningscenter Autism.

Susanne är väldigt engagerad i ämnena bemötande och etik och vikten av att väcka frågeställningen ”För Vems Skull?” Susannes engagemang är att arbeta för att den enskilde individen ska få livskvalité i ett livsperspektiv! Och att verkligen ta den enskildes perspektiv!

 Förflyttningskunskap – Kicki Reifeldt, Hjälpmedelcenter Sverige
Torsdag 21 april 10.00-10.45

På vilket sätt påverkar tyngdkraften våra förflyttningar? Genom att använda tyngdöverföringar, hävarmar och friktionsminskning kan du oberoende bemöta och anpassa förflyttningar efter användarens olika förutsättningar. Men först av allt gäller det att se till att det finns bra förutsättningar att förflytta sig.

Föreläsningen belyser förflyttningar utifrån hur vi på bästa sätt anpassar dem efter användarens egna rörelser. Var motståndet mot underlaget uppstår i rörelserna. Hur vi genom att säkerställa patientens egen kraft i förflyttningen minskar assistentens arbetstyngd.

I föreläsningen ges konkreta exempel på hur assistenten/hjälparen kan anpassa förflyttningen så att användarens medverkan optimeras i förflyttningarna längre bak i rullstol och längre upp i säng. Deltagarna är också välkomna att ställa frågor med anknytning till användare där man upplever att förflyttningarna är svåra.

Föredragshållare är Kicki Reifeldt, leg. arbetsterapeut med påbyggnadsutbildningar i folkhälsovetenskap, funktionshinder och handikapp, hälsa och mänskliga rättigheter, pedagogik och ledarskap. Kicki är grundare av Hjälpmedelcenter Sverige. Hon har över trettio års erfarenhet av specialisering inom förflyttningar och hjälpmedel och har skrivit flera böcker och skrifter i ämnet. Hon utvärderar också hjälpmedel.

Fungerande kommunikation – en rättighet och nyckel till delaktighet – Gunilla Thunberg, DART
Torsdag 21 april 11.15-12.15

Gunilla Thunberg är logoped och forskare vid DART kommunikations- och dataresurscenter vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Gunilla kommer att prata om kommunikation – den viktigaste förmågan för oss människor. Utifrån en rad olika projekt hon lett kommer hon också att visa film och ge en mängd konkreta tips på hur kommunikationsstöd, framför allt bilder, kan användas i vardagen och underlätta för alla.

Bostadsanpassningsbidraget – en guide – Leif Jalenius, Hjälpmedelcenter Sverige
Torsdag 21 april 13.15-14.00

Vad kan bostadsanpassningsbidraget användas till och vilken nytta gör det? Leif Jalenius reder ut begreppen och klargör vem som gör vad i bostadsanpassningsärenden med fokus på handläggarens och arbetsterapeutens (ibland fysioterapeutens) roll. Bl.a. diskuteras arbetsterapeuters (fysioterapeuters) dubbla roller i processen. Du får även information om hur du kan få veta mer om bostadsanpassning.

Leif Jalenius är arkitekt med lång erfarenhet av arbete med tillgänglighetsfrågor och bostadsanpassning. Han har bland annat arbetat på Handikappinstitutet, varit chef för bostadsanpassningen i Stockholm stad under tolv år och har varit ordförande i FKBo (Föreningen Kommunalt Bostadsstöd – en intresseförening för landets bostadsanpassare) i 13 år. Leif har sedan 2003 utbildat intygsskrivare och handläggare i frågor om bostadsanpassning och håller idag utbildningar på Hjälpmedelcenter Sverige inom bostadsanpassning.

Funktionsnedsättning & sexualitet – Erika Gustafsson och Karolin Kalle Röcklinger, Forum skill
Torsdag 21 april 14.30-15.15

Så funkar sex!
Att prata om sex, kropp och relationer så att alla förstår. Att få tillgänglig och begriplig information om sex, kroppen, relationer och sexualitet är viktigt för alla, oavsett funktion.

Med utgångspunkt i det nya metodmaterialet ”Så funkar sex!” berättar Erika Gustafsson och Karolin Kalle Röcklinger från forum SKILL om vikten av sexualupplysning för alla, konsekvenserna av bristande information och metoderna för att säkerställa allas rätt till sexuell hälsa.

Karolin Kalle Röcklinger har utbildat på teman som normkritik, sex, genus, praktiskt jämställdhetsarbete och förebyggande arbete mot våld i snart tio år. Hon är metodutvecklare och medförfattare till ett flertal utbildningsmaterial, däribland Machofabriken och Det finns stunder.

Erika Gustafsson jobbar på forum SKILL som metodutvecklare och föreläsare med fokus på normer kring sexualitet och funktionalitet. Erika har tidigare arbetat som teaterpedagog på daglig verksamhet och är engagerad i Göteborgs stads HBTQ-råd.